دسته‌بندی‌ها

  • منتشر شده در سه شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۵
مهار نکردن خشم چه پیامد هایی دارد هشتم

مهار نکردن خشم چه پیامد هایی دارد هشتم را از سایت دیدار موزیک دریافت کنید.

مطالعات اجتماعی (هشتم)

۱. بلوغ چیست و در چه دوره سنی رخ میدهد ؟

 تغییرات جسمی دوره نوجوانی ( ۱۲ تا ۱۸ سال)  را بلوغ می گویند

۲. در دوره ای که بلوغ رخ می دهد  علاوه بر تغییرات جسمی ، چه تغییرات دیگری رخ می دهد ؟

تغییرات ذهنی و اجتماعی

۳. چرا افراد در دوره نوجوانی بیشتر در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند؟

به دلیل برخی خصوصیاتی که در دوران بلوغ به وجود می آید، افرادحساس ترند و ممکن است روحیهٔ هیجانی و کنجکاوی آنها باعث شود که بیشتر در معرض آسیبهای اجتماعی قرار بگیرند.

۴. برخی از مهمترین آسیب های اجتماعی دوران نوجوانی و بلوغ را نام ببرید؟

پرخاشگری و نزاع و اعتیاد

۵. پرخاشگری ونزاع ، که از آسیب های اجتماعی است نتیجه چیست؟

پرخاشگری و نزاع، نتیجهٔ کنترل نکردن خشم است

۶. به چه کسانی پرخاشگر میگویند؟

افرادی که راه های درست ابراز خشم را یاد نگرفته و نمیتوانند به طورمعمول خشم خود را کنترل (مهار) کنند، به

افراد پرخاشگر تبدیل میشوند

۷. رفتارهای پرخاشگرانه به چه شکلهایی ممکن است بروز کند؟

رفتارهای پرخاشگرانه درجات گوناگون دارد و  ممکن است بهشکلهای مختلفی مانند

 آزار و اذیت، کتکزدن، مسخره کردن و تحقیر دیگران، بی ادبی نمودن و ناسزا گفتن وشکستن و تخریب وسایل

۸. پرخاشگری چه صدماتی به فرد پرخاشگر می زند؟

نوجوانان پرخاشگر، تحمل کمی دارند. پرخاشگری همچنین مشکلاتی را در یادگیری و تحصیل به وجود میآوردو زمینه را برای سایر آسیبهای اجتماعی فراهم میکند. گاهی پرخاشگری ممکن است اثرات جبران ناپذیری در زندگی فرد به وجود بیاورد 

۹. سه قاعده ای که هنگام خشم و عصبانیت باید رعایت کنیم را ذکر کنید.

۱- نباید به خودم صدمه بزنم.

۲- نباید به دیگران صدمه بزنم.

۳- نباید به وسایل یا اموال خودم و دیگران، صدمه بزنم.

۱۰- زمانی که ما از دست کسی عصبانی می شویم چه اقداماتی باید انجام دهیم؟

- به خدا پناه ببریم و با گفتن ذکر و نام و یاد  خدا ، خود را آرام کنیم.

- نفسهای عمیق بکشیم و از یک تا ده  بشماریم.

- با رعایت سه قاعد ه ای که در بالا گفته شد، علت عصبانیت خودرا مؤدبانه و آرام بیان کنیم.

- اگر نمی توانیم خود را آرام کنیم، محیط ناراحت کننده را ترک کنیم.

- برای آرام کردن خود از گفت وگو و مشورت با بزر گترها کمکبگیریم.

۱۱. زمانی که  دیگران  از دست ما عصبانی می شوند چه کاری باید انجام داد؟

- به آرامی از او سؤال کنیم چرا از دست ما عصبانی است و علتچیست؟

- به حر فهای طرف مقابل، خوب گوش کنیم و حر فهای او را قطعنکنیم.

- اگر اشتباهی مرتکب نشد ه ایم، با آرامش توضیح دهیم و اگراشتباهی کرد ه ایم عذرخواهی کنیم و راهی برای جبران اشتباه، پیداکنیم.

- اگر کسی از دست ما خیلی عصبانی است، به طوری که حاضر بهشنیدن حر فهای ما نیست و ممکن است به ما صدمه بزند، فوراً صحنهرا ترک کنیم و ازبزرگتر ها کمک بخواهیم

۱۲. به چه موادی  مخدّر  می گویند ؟ (ویژگیهای مواد مخدّر چیست؟)

موادّ مخدّر، موادی هستند که مصرف آنها تغییراتی روی سیستم عصبی ایجاد میکند و 

باعث کم شدن هوشیاری و بی حسی و بیحالی میشوند اما پس از تمام شدن اثر آن 

روی مغز،فرد حال بسیار بدی پیدا  می کند و مجبور است دوباره به سمت آنماده برود. به عبارت دیگر فرد به آن وابستگی پیدا می کند و حاضراست برای به دست آوردن آن ماده، هر کاری بکند.  

۱۳. علت گرایش افراد به مواد مخدّر چیست؟

بعضی از افراد ادعا می کنند برای فرار از مشکلات به این سمت کشیده شد ه اند. برخی از نوجوانان و

جوانان که جرأت و مهارت «نه گفتن» را ندارند، تحت تأثیر دیگران قرارمی گیرند و به خواسته های آنها پاسخ مثبت می دهند و فریب می خورند. بعضی دیگر از افراد از روی کنجکاوی یا خودنمایی و اینکهنشان دهند، دیگر بچه

نیستند، سیگار و موادّ مخدّر را تجربه (آزمایش) می کنند.

۱۴. نظر قانون در ارتباط با افرادی که با مواد مخدّر سرو کار دارند چیست؟

بر طبق قانون، نگهداری و مخفی نمودن، خرید و فروش و پخش،مصرف و واردات و 

صادرات موادّ مخدّر، جُرماست و افرادی که موادّمخدّر را در جامعه پخش یا خرید و فروش

 کنند با شدیدترین مجازات ها روبه رو می شوند 

منبع مطلب : seyedmosavi.blog.ir

seyedmosavi.blog.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

مطالعات اجتماعی هشتم

1-  بلوغ چیست و در چه دوره سنی رخ میدهد ؟

 تغییرات جسمی دوره نوجوانی ( 12  تا  18 سال)  را بلوغ می گویند

2-  در دوره ای که بلوغ رخ می دهد  علاوه بر تغییرات جسمی ، چه تغییرات دیگری رخ می دهد ؟

تغییرات ذهنی و اجتماعی

3- چرا افراد در دوره نوجوانی بیشتر در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند؟

به دلیل برخی خصوصیاتی که در دوران بلوغ به وجود میآید، افرادحسا س ترند و ممکن است روحیهٔ هیجانی و کنجکاوی آنها باعثشود که بیشتر در معرض آسیبهای اجتماعی قرار بگیرند.

4-برخی از مهمترین آسیب های اجتماعی دوران نوجوانی وبلوغ را نام ببرید؟

پرخاشگری و نزاع و اعتیاد

5-پرخاشگری ونزاع ، که از آسیب های اجتماعی است نتیجه چیست؟

پرخاشگری و نزاع، نتیجهٔ کنترل نکردن خشم است

6- به چه کسانی پرخاشگر میگویند؟

افرادی که را ههای درست ابراز خشم را یاد نگرفته و نمیتوانند به طورمعمول خشم خود را کنترل )مهار( کنند، به

افراد پرخاشگر تبدیل میشوند

7- رفتارهای پرخاشگرانه به چه شکلهایی ممکن است بروز کند؟

رفتارهای پرخاشگرانه درجات گوناگون دارد و  ممکن است بهشکلهای مختلفی مانند

 آزار و اذیت، کتکزدن، مسخره کردن و تحقیر دیگران،  بی ادبی نمودن و ناسزا گفتن وشکستن و تخریب وسایل

8-  پرخاشگری چه صدماتی به فرد پرخاشگر می زند؟

نوجوانان پرخاشگر، تحمل کمی دارند. پرخاشگریهمچنین مشکلاتیرا در یادگیری و  تحصیل به وجود میآوردو زمینه را برای سایر آسیبهای اجتماعی فراهم میکند. گاهی پرخاشگری ممکن است اثرات جبرا ن ناپذیری درزندگی فرد به وجود بیاورد 

9-  سه قاعده ای که هنگام خشم و عصبانیت باید رعایت کنیم را ذکر کنید.

1-نباید به خودم صدمه بزنم.

 2-نباید به دیگران صدمه بزنم.

3- نباید به وسایل یا اموال خودم و دیگران، صدمه بزنم.

10- زمانی که ما از دست کسی عصبانی می شویم چه اقداماتی باید انجام دهیم؟

-  به خدا پناه ببریم و با گفتن ذکر و نام و یاد  خدا ، خود را آرام کنیم.

-  نفسهای عمیق بکشیم و از یک تا ده  بشماریم.

-   با رعایت سه قاعد ه ای که در بالا گفته شد، علت عصبانیت خودرا مؤدبانه و آرام بیان کنیم.

- اگر نمی توانیم خود را آرام کنیم، محیط ناراحت کننده را ترک کنیم.

-   برای آرام کردن خود از گفت وگو و مشورت با بزر گترها کمکبگیریم.

11- زمانی که  دیگران  از دست ما عصبانی می شوند چه کاری باید انجام داد؟

-   به آرامی از او سؤال کنیم چرا از دست ما عصبانی است و علتچیست؟

-   به حر فهای طرف مقابل، خوب گوش کنیم و حر فهای او را قطعنکنیم.

-   اگر اشتباهی مرتکب نشد ه ایم، با آرامش توضیح دهیم و اگراشتباهی کرد ه ایم عذرخواهی کنیم و راهی برای جبران اشتباه، پیداکنیم.

-  اگر کسی از دست ما خیلی عصبانی است، به طوری که حاضر بهشنیدن حر فهای ما نیست و ممکن است به ما صدمه بزند، فوراً صحنهرا ترک کنیم و ازبزرگتر ها کمک بخواهیم

12- به چه موادی  مخدّر  می گویند ؟ (ویژگیهای مواد مخدّر چیست؟)

موادّ مخدّر، موادی هستند که مصرف آنها تغییراتی روی سیستمعصبی ایجاد میکند و 

باعث کم شدن هوشیاری وبیحسی و بیحالی میشوند اما پس از تمام شدن اثر آن 

روی مغز،فرد حال بسیار بدی پیدا  می کند و مجبور است دوباره به سمت آنماده برود. به عبارت دیگر فرد به آن وابستگی پیدا می کند و حاضراست برای به دست آوردن آن ماده، هر کاری بکند.  

13- علت گرایش افراد به مواد مخدّر چیست؟

بعضی از افراد ادعا می کنند برای فرار از مشکلات به این سمتکشیده شد ه اند. برخی از نوجوانان و

جوانان که جرأت و مهارت «نه گفتن » را ندارند، تحت تأثیر دیگران قرارمی گیرند و به خواسته های آنها پاسخ مثبت می دهند و فریب می خورند. بعضی دیگر از افراد از روی کنجکاوی یا خودنمایی و اینکهنشان دهند، دیگر بچه

نیستند، سیگار و موادّ مخدّر را تجربه )آزمایش( می کنند.

14- نظر قانون در ارتباط با افرادی که با مواد مخدّر سرو کار دارند چیست؟

بر طبق قانون، نگهداری و مخفی نمودن، خرید و فروش و پخش،مصرف و واردات و 

صادراتموادّ مخدّر، جُرماست و افرادی که موادّمخدّر را در جامعه پخش یا خرید و فروش

 کنند با شدیدترین مجازا تهاروبه رو می شوند  

منبع مطلب : motaleat2015.blogfa.com

motaleat2015.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

نظر خود را بنویسید