دسته‌بندی‌ها

  • منتشر شده در شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
اصالت الهی قرآن یا همان معجزه بودن آن نتیجه کدام اقسام شناخت قرآن کریم است

اصالت الهی قرآن یا همان معجزه بودن آن نتیجه کدام اقسام شناخت قرآن کریم است

نمونه سوالات تفسیر موضوعی قران

1- مراحل انس با قرآن را نام ببرید.

 1- گوش فرا دادن ونظر کردن به آیات قرآن 2- تلاوت قرآن 3- درک معانی ومفاهیم قران 4- تفسیر قرآن 5- تدیردرقرآن

2- اقسام شناخت قرآن را نام ببرید.1

 - شناخت سندی 2- شناخت تحلیلی 3- شناخت ریشه ای

3- شناخت سندی قرآن را به اختصار توضیح دهید.

 دراین مرحله از قران باید میزان درستی یا نادرستی انتصاب قران به خداوند متعال بررسی شود اما قران از شناخت سندی بی نیاز است وتمامی ایات  وسوره ها بدونه هیچ کم وکاست دراختیار ما قرار گرفته است

4- دلایل بی نیازی قران را از شناخت سندی نام ببرید.

 1- دریافت وابلاغ معصومان وحی توسط پیامبر 2- نزول تدریجی قران 3- نگارش بی فقه ایات قران توسط کاتبان وحی 4- جنبه ادبی وهنری قران وتثبیت ان درحافظه جمع بزرگی از مسلمانان

5- شناخت تحلیلی قران را به اختصارتوضیح دهید .

دراین مرحله ازشناخت متوجه می شویم که قران مجموعا مشتعمل بر چه مسائل وموضوعاتی است وبا چه سبک وشیوه های بیان شده است همچنین طرح قران برای رساندن ادمیان به سعادت چه می باشد. وچه استدلال وبرهان های دران بیان شده است وخلاصه اینکه ماهیت قران چیست بی گمان شناخت تحلیلی قران اساس وزیربنای ایمان وجهت دهنده رفتارواخلاق مسلمانان درزندگی فردی واجتماعی است شناختی که درپرتو تفسیر روشمند این کتاب اسمانی تحقق می یابد.

6- شناخت ریشه ای قران را به اختصارتوضیح دهید.

بعد از شناخت تحلیلی قران  و آگاهی یافتن از محتوای ان نوبت به شناخت ریشه ای می رسد لذا شناخت ریشه ای فرع برشناخت تحلیلی است دراین مرحله ازشناخت مشخص می شود که ایا مطالب محتوا واندیشه های مطرح شده در قران از اندیشه پدید اوردنده تراوش یافته یا اینکه برامده از اندیشه دیگران است لذا باید قران را با آثارعلمی وکتاب های دیگر ان زمان به ویژه با کتاب های مذهبی مقایسه نمود دراین سنجش می باید همه شرایط از قبیل میزان ارتباط شبه جزیره عربستان با دنیای ان روز تعداد انسان های باسواد ان عصر وغیره درنظر گرفته شود سپس باید ارزیابی کرد که ایا انچه درقران امده درکتاب های دیگرنیز هست واگر ا مده برچه نسبت همچنین ایا ان مطالبی که مشابه سایر کتاب هاست اقتباسی یا انکه مستقل می باشد وحتی باعث تصحیح اغلاط وروشن کردن تحریف های رخ داده دران ها می شود . این شناخت ریشه ای قران اگر بدرستی صورت پذیرد پژوهشگرمنصف وبی طرف را به اصالت الهی قران رهمنون می سازد .

7- دلایل وحیانی بودن الفاظ قران را بیان کنید.

1- قران اشکارا خود را سخن خود معرفی کرده است 2- فصاحت وبلاغت بی نظیر قران که از دیرباز بخشی ازوجوه اعچازقران بشمار امده وناظربروحیانی بودن قران است 3- دلالت ایات بسیاری از ایات قران بر وحیانی بودن الفاظ ایه دوم سوره یوسف . ماقران را عربی نازل کردیم باشد که بیاندیشید4- دلایلی دیگر تمایز اشکارساختارظاهری متن با سخنان پیامبراست 5- معارف ومحتوای قران از چنان عمقی برخورداراست که به احاطه کامل برهمه انها وقراردادنشان درقالب الفاظ وعبارتی که ان معارف را بیان کنند فراتراز قدرت وتوان انسان است .

8- حوزه های مباحث قران را نام ببرید.

دریک دسته بندی ساده مجموعه آیات قران عهده دار بیان معارف واحکام الهی درچهارحوزه روابط انسان با خدا –  خودش – طبیعت وانسان هاست .ازمیان این حوزه ها ی چهارگانه تنها دو حوزه اخیر (‌طبیعت وانسان هاست ) ازتحولات زمان متاثرمی شوند وطبیعتا دراحکام ودستورالعمل های آنها نیز تغییراتی پدید می اید از این رو بیشترین مباحث مربوط به چگونگی روابط ابدیت وتغییرمتوجه تغییرات دردو حوزه روابط انسان با طبیعت ودیگر انسان هاست .

9- اسرارماندگاری قران دربسترزمان را بنویسید.

1- ژرفای نهایت ناپذیرقران 2- پیونده قران وعترت . 3- اجتهاد روشمند درقران

10-  تفسیرقران را توضیح دهید.

تفسیر نوعی تلاش فکری به منظور بیان معانی آیات قران وکشف مقاصد ومفاهیم آنهاست .

11- تفسیر موضوعی قران را توضیح دهید.

دراین شیوه مفسر ابتداء به جمع اوری ایات مربوط به یک موضوع معین از مجموع آیات قران پرداخته پس از دسته بندی روشمندآنها به شرح استخراج وجمع بندی معارف ومقاصدهریک می پردازد.

12- مهمترین تفاسیرموضوعی به زبان فارسی را نام ببرید.

1- تفسیر موضوعی قران کریم اثر ایت الله جوادی املی 2- منشور جاوید تفسیر ایت الله سبحانی 3- پیام قران اثر ایت الله مکارم شیرازی

13 – دلایل نیازمندی قران به تفسیر را نام ببرید.

1- بیان اصول وکلیات 2- بکارگیری سبک خاص دربیان مطالب 3- معرفی جهان های فرا طبیعی مانند عرش – روح – فرشتگان – جن – ملکوت – برزخ وقیامت 4- جهان شمولی وابدیت 5- فصاحت وبلاغت بی نظیر 6- اشاره ها ونکته ها مثل اشارات تاریخی وسرگذشت امت های پیشین اشاره های علمی واسرار افرینش – اشاره به آداب ورسوم جاهلی .

14- شرایط مفسر را بیان کنید.

1- آشنایی با زبان وادبیات عرب 2- شناخت اسباب نزول 3- آگاهی از روایات – سنت وسیره پیامبر واهل بیت 4- شناخت علوم قران – مقاصد وحی – مکی ومدنی – تاریخ قران – کیفیت نزول وحی محکم ومتشابه – تفسیر وتاویل- ناسخ ومنسوخ 5- پرهیز از پیش داوری 6- جامع نگری یعنی همه علوم قرانی 7- اطلاع وآگاهی از آثارپیشنیان 8- آگاهی از سایر علوم مانند علوم تجربی – روانشناسی – علم منطق – علوم انسانی وغیره 9- رعایت دوراندیشی واحتیاط معقول

15- یکی از اسماء ا... می باشد آن را توضیح دهید.

ا... ذاتی که جامع همه کمالات است وآن کمالات را به طورمطلق دارد.

16- کدامیک از اسماء خداوندبه معنی ذاتی که اجزای ندارد وشبیه وماننداونیست

الف) – اول      ب) – غنی      ج) – صمد     د)- واحد   گزینه د صحیح است واحد ذاتی که اجزایی نداردوشبیه ومانندی برای اونیست

17- رویکردقران به بحث علم را به اختصارتوضیح دهید.

قران بیش از هفتصدبارماده علم را به شکل های گوناگون به کار برده است خداوند دربرخی ایات دانایان را بانادانان مساوی نداسته است بلکه دانشمندان را بردیگران برتری داده وعلم را از جمله معیارهای ارزش وامتیازافرادقرارداده است .دربرخی از ایات نیز هدف افرینش اسمان وزمین آگاهی وعلم انسان معرفی شده است قران کریم درایات بسیاری به کیهان شناسی زمین شناسی زیست شناسی روانشناسی ورمراحل افرینش انسان اشاره داشته توجه انسان را بدین امورجلب کرده است . همین توجه قران به علم درکناراموزه های پیامبر واهل بیت که مسلمانان را به دانش افزایی  تشویق می کردند.زمینه هایی درمیان مسلمانان به وجود اورد که سبب شد جامعه اسلامی در مدت نسبتا کوتاهی جهش علمی کند وبدین رو تمدن درخشان اسلامی شکل گیرد  . بدین بیان که جامعه جاهلی صدراسلام که کمتر از بیست نفر باسواد داشت جامعه ای متمدن ساخت .

18- اشارات قران به منابع وروش های علمی رابیان نماید.

قران کریم به شیوه عقلی توجه کرده انسان ها را به خرد ورزی وتفکرفرا می خواند وگاه توجه انسان را به طبیعت جلب کرده اورا به کیهان شناسی وطبیعت شناسی – انسان شناسی و... تشویق می کند.  زمانی توجه انسان را به عمق تاریخ معطوف داشته داستان های عبرت اموز پیامبران وملت های پیشین را بیان ویا وقایع تاریخی صدراسلام ( همچون جنگ ها و.. ) را گزارش وثبت می کند وگاه نیز از  وحی والهامات الهی به انسان ها سخن می گوید وعلم الهی را که ازنزد خدا به برخی انسان ها می رسد( علم لدنی ) گوشزد می کند.

19- با توجه به آیه( یرفع الله الذین امنوامنکم والذین اوتوا العلم )درجات  کدام گزینه نادرست می باشد.

الف – ایمان وعلم معیار بزرگی افراد می باشد

ب- علم درآیه به معنای علم وقدرت الهی می باشد.- درست می باشد.

ج – علمی درایه شامل همه دانشمندان می باشد

د- خود علم هم موجب فضلیت افراد است

20- اعجازعلمی قران را تعریف کنید.

درقران ایاتی هست که درآنها نوعی رازگویی علمی است یعنی مطالبی علمی را بیان می کند که پیش از نزول ایه کسی از آن آگاهی نداشته وبعدها دانشمندان علوم تجربی آن را کشف کرده اند. بنابراین اگرقران درمورد مطلبی علمی خبر دهد که درکتاب های آسمانی گذشته بدان اشاره شده یا درمراکز علمی یونان –ایران و.. درلابه لای کتاب های علمی وآرای دانشمندان آمده است .واحتمال می رود که از راهی به محیط حجازعصر نزول را ه یافته ویا مطلبی بوده که به طورطبیعی با وسایل آن زمان ویا به صورت غزیزی قابل فهم بوده این امور معجزه علمی به شماره نمی آید.

21- بحث اعجازعلمی درآیه ( الله الذی رفع السماوات بغیرعمد ترونها )را تشریح نماید.

خدا همان کسی است که آسمانها را بدون ستونهایی که انها را ببینیدبرافراشت . برخی دانشمندان ومفسران معتقدند که این آیه به نیروی جاذبه واعجازعلمی قران اشاره دارد زیرا ابوریحان بیرونی وبعدها به روایت مشهور نیوتن درقرن هفدم میلادی این نیرو را کشف کردند از این رو اشاره قران به ستون های نامرئی بین کرات آسمانی نوعی رازگویی علمی قران است. ازانجا که واژه عمد جمع وبه معنای ستون ها است ممکن است نیروی جاذبه یکی از مصادیق آیه باشد یعنی احتمال دارد نیروها یا ستون های متعددی بین کرات آسمانی وجود داشته باشد که هنوز کشف نشده است .

22- بحث اعجازعلمی درایه( والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیرالعزیزالعلیم )را توضیح دهید.

وخورشید به سوی قرارگاه ویژه خود روان است تقدیرآن عزیزدانا این است .

قران درایات متعددی به حرکت های خورشید اشاره کرده که برخی صاحب نظران این ایات را اعجازعلمی قران دانسته اند چرا که به حرکت های مختلف خورشید اشاره دارد که برخلاف تصورات رایج درمحافل علمی عصرنزول بوده است آنان بر این باورند که این دسته از ایات بدین حرکت ها اشاره دارند1- حرکت انتقالی مستقیم خورشید درون کهکشان راه شیری 2- حرکت وضعی خورشید که به دورخود می چرخد.3- ادامه حیات خورشید تا زمان معین 4- حرکات درونی خورشید

23- اعجاز علمی درآیه( وارسلنا الریاح لواقح فانزلنا من السماء ماء) را توضیح دهید.

وبادها را باردارکننده فرستادیم واز آسمان ابی نازل کردیم

مفسران وصاحب نظران این ایه را به دو گونه تفسیرکرده اند. 1- این ایه به لقاح گیاهان اشاره دارد یعنی ابرها فرستاده می شوند تا گرده های گیاهان نر را به گیاهان ماده برسانند وآنان را زایا کنند. برخی صاحب نظران این مطلب را اعجاز قران دانسته اندچرا که بشر دراواخر قرن هیجدهم یا اوایل قرن نوزدهم به مسئله تلقیح پی برد 2- برخی دیگراز مفسران مضمون این ایه را لقاح ابرها وبارورشدن انها دانسته اند چه درادامه ایه مسئله نزول باران را مطرح می کند که نتیجه لقاح ابرهاست یکی از دانشمندان این ایه را معجزه جاودانی می داند که بیش از هزارسال پیش موضوعی را بیان کرده که نتیجه تحقیقات جدیداست . چرا که منظورازاین ایه همان تاثیرباددراتحاد الکتریسته مثبت والکتریسته منفی دردو قطعه ابر وآمیزش ولقاح آنهاست .

24- اشاره علمی قران درایه( وتری الجبال تحسبها جامده وهی تمرمرالسحاب) راتوضیح دهید.

وکوهها را می بینی ومی پنداری که انها بی حرکتند وحال انکه آنها ابراسا درحرکتند.

برخی از مفسران از ایه فوق حرکت زمین را دریافته وآن را از ایات علمی شگفت آمیزوبلکه اعجازامیز قران دانسته اند. برخی از صاحب نظرن نیز از ایه الم نجعل الارض مهادا حرکت زمین برخی نیز از ایه والارض بعد ذلک دحاها حرکت های وضعی وانتقالی زمین وپاره ای هم از ایه الم نجعل الارض کفاتا حرکت های متعددزمین را برداشت کرده اند. صرف نظراز اشکلاتی که به برداشت های فوق گرفته شده قران برخلاف نظریه حاکم ومشهورعصر نزول از حرکت زمین خبرداده است ان هم درزمانی که نظریه بطلمیوس مبنی برسکون ومرکزیت زمین درمحافل علمی عصرنزول مشهوروحاکم بوده است .

25- با توجه به آیه از قران اشارات علمی اندیشه ساز قران را توضیح دهید.

برخی ایات به آسمان- زمین – انسان – حیوانات وطبیعت اشاره دارد وانسان را به تفکر درآنها خوانده گاه این پدیده ها را نیزنشانه خداومعادمی شمرد اما مطلب شگفت آوریااعجازآمیزی از ظاهراین ایات قابل استفاده نیست این گونه ایات توجه انسان را به نمودهای افرینش زیبای الهی جلب کرده زمینه رشد علمی بشر را به ویژه درعلوم تجربی فراهم می سازد مثال درایه ( اولم ینظروافی ملکوت السماوات والارض وما خلق الله من شیء) ایا درملکوت آسمانها وزمین وهرچیزی که خدا افریده است ننگریسته اند.

26- بهداشت روانی براساس تربیت سازمان بهداشت جهانی را توضیح دهید.

براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی = بهداشت روانی عبارت است از حالت رفاه کامل جسمی – روانی واجتماعی نه اینکه تنها بیماری نباشد.

27- پنج نشانه از بازتاب های فشار روانی دررفتارواحساسات را ذکر نمایید.

1- ایجاد اختلال درتفکرصحیح وعاقلانه 2- خستگی وعدم انعطاف درنگرش وبینش 3- پرخاشگری نابجاوتحریک پذیری 4- انزوا وترک وابستگان 5- افراط درخوردن کشیدن سیگارونوشیدن مشروب 6- گرایش به سرعت درحرکت سخن وحتی تنفس 7- ناتوانی درحفظ آرامش خود 8- بی نظمی دررفتار

28- شفا بخش قران را به اختصارتوضیح دهید.

درایات متعدی ازقران با عنوان شفا یادشده آن سان که گاه قران شفا دهنده دل ها  معرفی شده است ( قدجاءتکم موعظه من ربکم وشفاءلما فی الصدور) به یقین برای شما از جانب پروردگارتان اندرزی ودرمانی برای آنچه درسینه هاست ورهنمود ورحمتیبرا گروندگان به خدا امده است .این درحالی است که قران درکنارشفامایه هدایت نیزدانسته شده ( قل هو للذین امنواهدی وشفاء ) بگو این کتاب برا ی کسانی که ایمان اورده اند رهنمودودرمانی است . واژه شفا درلغت به معنای نقطه اخر چیزی است که مشرف به نابودی یا نجات باشد شفا دراصطلاح درمقابل بیماری ها عیب ها ونقص ها به کار می رود بنابراین نخستین کاری که قران برا ی انسان انجام می دهد پاکسازی درون او از انواع بیماری های فکری اخلاقی واجتماعی است سپس رحمت الهی شامل حالش می شود وفضایل انسانی واخلاق الهی دروجود جوانه می زند. اری درآیه ( ماهو شفاء ورحمه للمومنین ) شفا به پاکسازی ورحمت به بازسازی انسان اشارت دارد.

29-شفا بخشی قران را به لحاظ تاریخی شرح دهید.

یکی از شواهد شفابخشی قران مطالعات تاریخی است بدین معناکه با مقایسه عرب جاهلی پیش از نزول قران باتربیت شدنگان مکتب قران وپیامبر می توان دریافت که پس از نزول وحی تحولی عظیم روی داده است که درآن شفا بخشی قران کاملا جلوه گراست آنها نه تنها با نسخه شفا بخش قران درمان یافتندبلکه انچنان نیرومند شدندکه ابرقدرت های جبار جهان را نیز به زانو درآورند. دویست سال پس از تعالیم قران جامعه ای متمدن به وجود آمد که درآن وحدت درتفکرووحدت علمی جامع نمود یافت واز این سوتفرقه ها وغارتگری ها جای خود را به حاکمیت قانون داد. درکشورهای اسلامی بیمارستان های متعددوپیشرفته ای بنانهاده شدکه شمار آن را تا هشتادبیمارستان ذکرکرده اند همچنین اولین مدرسه پزشکی را دراروپا ( سالیدین ایتالیا) بنیان نهاده از سوی درشهرهای بزرگ نیز برای مراقبت از بیماران تیمارستان هایی ساختند.

30- درقران به بیان چه دردهای پرداخته شده است .

الف – بیماری های فکری وعقیدتی مانند کفر وگمراهی امام علی (ع) این دردها را بزرگ ترین دردهای بشری معرفی می کند چرا که موجب انحراف کلی درزندگی بشرشده سرمایه عمر تلاش وسعادت جاودانی انسان را به نابودی می کشاند.

ب- بیمارهای اجتماعی مانند جهل- تفرقه – ظلم – ستیزه جویی – خشنونت وجنگ فقرفسادهای اجتماعی – خیانت –زن ستیزی – وپیمان شکنی از جمله مهم ترین بیماری های اجتماعی بشر درطول تاریخ بوده است

rezadamir.blogfa.com

rezadamir.blogfa.com .

 

 

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب

مطالب تصادفی