دسته‌بندی‌ها

  • منتشر شده در چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
نفس به شماره افتادن کنایه از چیست

نفس به شماره افتادن کنایه از چیست

نفس به شماره افتادن کنایه از چیست

نمونه سوالات درس زبان و ادبیات فارسی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

نفس به شماره افتادن کنایه از چیست

در  آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی و هم چنین آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که نیمه دوم آبان ماه سال ۹۸ در سراسر کشور برگزار می شود و ۱۲ هزار داوطلب برای استخدام پیمانی در این وزارت خانه پس از شرکت در آزمون کتبی و مصاحبه حضوری، پذیرفته می شوند، ۲ نوع دفترچه (عمومی و تخصصی) در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.

در دفترچه عمومی، سوالات مربوط به زبان و ادبیات فارسی، معارف، انگلیسی، هوش و ICDL مطرح شده و در دفترچه تخصصی، بنا به رشته شغلی مورد نظر شما، سوالات مربوطه به همان تخصص، از دبیری شیمی تا استاد کاری برق و مکانیک، ارائه می شود. همه سوالات، مثل کنکور سراسری، ۴ گزینه ای بوده و پاسخ غلط، نمره منفی خواهد داشت. در آزمون، سوالات مربوطه به زبان و ادبیات فارسی، در سطح کنکور سراسری گروه های ۵ گانه آزمایشی است و در این گفتار عصر شهروند، ۱۰۰ نمونه پرسش به همراه پاسخ صحیح ارائه شده تا با سطح پرسش ها و حوزه هایی که مد نظر طراحان سوال است، آشنا شوید.

توجه کنید که هم سوالات عمومی و هم تخصصی، ضریب ۱ داشته و برای کسب حد نصاب قبولی در آزمون کتبی وزارت آموزش و پرورش، بایستی سطح معلومات عمومی خود را در زبان انگلیسی، معارف و  ادبیات فارسی و رایانه،‌ا ارتقا دهید. سوالات زبان و ادبیات فارسی، غریبه نیست. اما بایستی  نکته برداری کرد و کتاب های ۳ سال آخر دبیرستان را مطالعه کنید.

آشنایی با شاعران ، نویسندگان و قالب هاب ادبی و کتاب‌های معروف تاریخی و معاصر زبان و ادبیات فارسی از عصر رودکی تا اخوان ثالث و نکته برداری، می تواند نمره حداکثری شما را در این بخش آسان، تضمین کند. ۱۰۰ نمونه سوال درس زبان و ادبیات فارسی آزمون استخدامی وزارت آمورش و پرورش، صرفا اهتمامی برای آشنایی شما با موضوعات طرح پرسش در حوزه ادبیات شیرین فارسی در آزمون می باشد.

با ما همراه باشید.

حتما بخوانید : جزییات زمان ثبت نام بهمراه شرایط و مدارک آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۹۸

نمونه  سوالات عمومی بخش زبان و ادبیات فارسی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش

ابزار عارف چیست؟  (گزینه ۳)

۱)انسان  ۲) مرشد و مرید ۳) دل و تصفیه ۴)خانقاه و مرشد و مرید

ساخت دستوری کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟ (گزینه ۱)

۱)زد و بند  ۲)رفت و آمد ۳) نشست و برخواست  ۴) آمد و شد

ماضی التزامی مجهول کدام است؟ (گزینه ۴)

۱)دیده باشند ۲)دیده می شوند ۳)دیده بشوند ۴) دیده شده باشند

انگشتری نقره چه نوع اضافه ای است ؟ (گزینه ۳)

۱)تخصیصی ۲)تشبیهی ۳)جنسی ۴)ملکی

حتما بخوانید: ۱۰۰ نمونه سوال درس معارف اسلامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش

در بیت «ناگر گردی کسی بسیار گردی / اگر چه بس عزیزی خوار گردی»، به ترتیب چند قید  مقدار و چند مسند هست؟ (گزینه ۳)

۱)۱و ۲ مورد ۲)۲و ۳ مورد ۳) ۲و ۳ مورد ۴)۳ و ۳ مورد

املای کدام کلمه با توجه به معنی مقابل آن غلط  است؟ (گزینه ۲)

۱)غالیه:  نوعی عطر ۲)غلیان:  جوشش  ۳)غائله: دشواری ۴)  غیلوله: خواب نیمروز

علامت گیومه در همه گزینه ها به جز گزینه ………درست به کار رفته است؟ (گزینه ۱)

۱)علامت «جان به عنوان« نشانه ی جمع فارسی، پسندیده نیست.

۲)اقبال  از نوع شاعرانی است که «کواکبی» آن را سرود.

۳)عنوان وکالت نامه بر بالای وسط  صفحه نوشته  می شود

۴) و بار دیگر او را به خودش مومن ساخت

داستان رستم و سهراب را غم نامه رستم و سهراب نامیده اند. چرا؟ (گزینه ۳)

۱)چون هر دو پلهوانی بزرگ هستند

۲)چون هر دو راه و رسم کشتی گرفتن را بلد بودند

۳)چون پسر به دست پدر کشته می شود

۴)چون سهراب بر رستم غلبه کرد و او را بر زمین نهاد

حتما ببینید:۱۰۰ نمونه سوال درس زبان انگلیسی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش

اگر بیت وقتی دل سودایی می رفت به  بستان ها، بی خویشتنم  کردی بوی گل و ریحان ها،  اولین بیت از یک شعر دو بیتی باشد، آن شعر در کدام قالب سروده شده است؟ (گزینه ۲)

۱)مثنوی ۲)غزل ۳)قطعه ۴)قصیده

در زبان و ادبیات فارسی، چند شناسه داریم؟ (گزینه ۴)

۱)سه شناسه ۲)چهار شناسه ۳)پنج شناسه ۴) شش شناسه

جمله : شاید حمید به خانه برود؟ چند وجهی است؟ (گزینه ۳)

۱)اخباری ۲)استمراری  ۳)التزامی ۴)امری

در خلاصه کردن یک مطلب یا کتاب، کدام گزینه نادرست است؟ (گزینه ۲)

۱)خلاصه هر بخش باید با مقدار مطالب مناسب باشد

۲)روش نویسنده اصلی در  نگارش جمله ها و نوع بیان باید رعایت شود

۳)جزیینات غیر لازم و مطالب تکرار حذف شود

۴)هیچ یک از ماطلب  اصلی نباید خذف  شود

از مفهوم بیت «برآمد ز سودای من سرخ  روی/ کزین جنس بیهوده دیگر مگوی» در همه گزینه ها به جز گزینه . . . .. دریافت می شود؟ (گزینه ۲)

۱)خام اندیشی ۲)شرمندگی ۳)یاوه گویی ۴)برافروختگی

در کدام گزینه «روز» نقش قیدی دارد؟ (گزینه  ۲)

۱)روز را غنیمت دان ۲)روز هوا روشن می شود ۳)روز و شیش یکسان است   ۴)روز و شب از پس هم  می  آیند

قالب شعری شاهنامه فردوسی چیست؟ (گزینه ۳)

۱)قطعه ۲)قصیده ۳)مثنوی ۴) غزل

نثر مسجع چگونه نثری است؟ (گزینه ۱)

۱)موزون و آهنگین  ۲)دشوار و سخت  ۳)مصنوع و شکسته ۴)نثر روزنامه ای

معنی  صحیح واژه  صلا چیست؟ (گزینه ۳)

۱)نماز ۲)آشتی۳)دعوت کردن با آواز بلند  ۴)درستی

با توجه به معنی، املای کدامیک از کلمات زیر غلط است؟ (گزینه ۳)

۱)اهتزاز=جنبش  ۲)نفحه= وزیدن باد   ۳)صغور= مرز ها ۴)عظم = قدر و اهمیت

نشانه های جمع فارسی در کدام گزینه درست است؟ (گزینه ۲)

۱)ان، ین ۲)ها و آن ۳) ون و ها ۴)  ها و ات

کتاب جوامع العلوم اثر کیست؟ (گزینه  ۱)

۱)امام فخر رازی ۲)ابوریحان  بیرونی  ۳)امام محمد غزالی ۳)خواجه نظام الملک

چرا فردوسی خداوند را آفریننده جان و خرد می داند و می گوید کزین برتر اندیشه بر نگذرد؟ (گزینه  ۱)

۱)این دو را بالا ترین نعمت الهی می داند ۲)نظر فردوسی همین بوده است ۳)سیاق سخن چنین ایجاب کرد ۴)خداوند نظر خود را به  این صفت ستوده است

کدام پاسخ درباره کتاب های گلستان و بوستان سعدی صحیح ایست؟ (گزینه ۳)

۱)اولی و دومی نثر است ۲)اولی نظم  ودومی نثر  است ۳)اولی نثر و دومی نظم  ۴)اولی  ودوم ترکیب نظم و نثر

محسطی رساله  ای است از چه کسی؟ (گزینه  ۴)

۱)ریاضیات ابوریحان بیرونی ۲)هیات از خواجه نصیر الدین  طوسی ۳)هندسه از اقلیدس  ۴)نجوم از بطلمیوس

بنیان گذار سمبولیسم  کیست؟ (گزینه ۲)

۱)آرتور رمبو ۲)استفان ملارمه ۳) پل ورنل ۴)تریستان کربی بر

از  لحاظ نگارش کدام گزینه درست است؟ (گزینه  ۳)

۱)بایستی سخنی  بگوید  ۲)باید سخنی می گفت ۳)سخنی باید گفت  ۴)می بایست سخن بگوید

نقش ضمیر «م» در کدام گزینه  فرق دارد؟ (گزینه  ۱)

۱)گویی فتاده در دهن شرزه اژدرم

۲)آید به گوش نغمه ی الله اکبرم

۳)ای آرزوی خاطر  غمگین و مضطرم

۴)کو دوستان پاک نهاد و سخنورم

الفهرست کتاب چه کسی است؟ (گزینه  ۱)

۱)ابن الندیم در  لغات ملل مختلف و خطوط آن ها و کتب شرایع

۲)  ابن عربی در موضوع حکمت و شرح  خال فلاسفه

۳)ابن مقفع رد شرح لغات و فواعد زبان عرب

۴)ابن اخوه در آیین شهرداری و اوزان و مقایسه ها

کدام گزینه  از نظر  دستوری با گزینه های دیگر همسانی ندارد؟ (گزینه ۱)

۱)پروردگان ۲)گوهر شناسان ۳)ژاژ خوایان ۴)گنجینه داران

کدام یک  از مصراع های زیر  هم وزن هستند؟ (گزینه  ۳)

۱)با دل خونین لب خندان بیاور هم چو جام

۲)سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد

۳)شبی دود خلق آتشی بر افروخت

۴)وبال است دادن به رنجور قند

باد شرطه یعنی: (گزینه  ۴)

۱)باد صحبگاهی ۲)گردباد ۳) باد تند ۴)باد موافق

کدام کلمه سفر نامه  تمثیلی  است؟ (گزینه ۲)

۱)سیاحت نامه شاردن

۲)سیر العباد الی المعاد سنایی

۳)سفرنامه ناصر خسرو

۴)ماللهند ابوریجان بیرونی

کدام لغت با بقیه هم معنی نیست؟ (گزینه  ۴)

۱)گرد ۲)گو ۳)پهلوان ۴) پور

شاهنامه چند بیت دارد و فردوسی برای سرودن آن چند سال رنج برد؟ (گزینه ۱)

۱)۶۰ هزار بیت و ۳۰ سال ۲)۶۲ هزار  بیت و ۳۲ سال  ۳)۶۵ هزار بیت و ۳۵ سال ۴)۵۵ هزار بیت و ۵۰ سال

«جان» در بیت سخن جان  است و جانداروی جان  است/ مگر چون جان عزیز از بهر آن است در همه نقش  ها به جز نقش . . .  به  کار نرفته است. (گزینه  ۴)

۱)متمم ۲)مسند ۳) مضاف الیه  ۴)مسند الیه

مصراع سر مهتری زیر گرد آورد یعنی:   (گزینه  ۱)

۱)بزرگی را شکست دهد و بر زمین زند

۲)سرکسی را برای او آرایش کند

۳)گرد و خاک را از سر بزرگی پاک کند

۴) نزد بزرگی گرد و خاک کند

مناسب  ترین کلمات برای تکمیل عبارت «چشم ها نه یک چشم بلکه .. . یا وجدان هایی در ……. چشم خانه ها نشسته  » کدام است؟ (گزینه ۲)

۱)اندیشه  هایی بر پرده، پاشنه در  ۲)وجدان های برهنه، آستانه ۳)وجدان هایی لخت،  دهلیز  ۴)روح هایی  لخت ،  دم  در

آب یه  هاون کوبیدن کنایه از  چیست؟ (گزینه ۱)

۱)کار  بیهوده کردن  ۲) کار را بر خود آسان کردن ۳)باعث گرفتاری دیگران شدن ۴) کار سهل و آسان انجام دادن

شاعر در بیت سخن عشق نه آن است  که آید به باین / ساقیا می ده و کوتاه کن این  گفت و شنود می گوید: (گزینه ۲)

۱)پیام عشق، مختصر و کلام آدمی مفصل است

۲)الفاظ بشری برای شرح معانی  عرفانی ناتوان است.

۳)کلام  آدمی شیوا و حدیث عشق اندک است

۴)گفتار بشر از توصیف زیبای معانی  شعر عاجز است

همه  گزینه های زیر به جز گزینه  . . . .  گرته برداری لفظ به لفظ عبارت خارجی است (گزینه  ۳)

۱)پرده آهنین ۲) ستون های زرهی ۳) پای چوبین ۴)سیب زمینی

تمام گزینه  ها به  جز گزینه . . . . از آثار مهدی اخوان ثالث شاعر معاصر  است. (گزینه  ۲)

۱)آخر شاهنامه ۲)داروگ ۳)ارغنون ۴)زمستان

شیر اوژن  یعنی  چی؟ (گزینه۳)

۱)شیر  ماده  ۲)شیر  خشمگین ۳)شیر افکن ۴)شیر زخمی

کدام یک از پاسخ ها ، در مورد جای تولد و زمان زندگی  صائب تبریزی صحیح است؟   (گزینه  ۱)

۱)اصفهان-قرن یازدهم ۲)تبریز  قرن دهم ۳)هند قرن نهم ۴)اصفهان قرن دوازدهم

مفهوم  کدامک گزینه با گزینه های دیگر مناسبت کمتری دارد (گزینه  ۱)

۱)ز آب بی رنگ،‌صد هزاران رنگ لاله و گل نگر در  آن  گلزار

۲)بیدلی در همه احوال خدا با او بود او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد

۳)سال ها دل  طلب جام  جم از ما می  کرد وآنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد

۴)شمع جویی و آفتاب بلند  روز بس روشن و تو در شب تار

قدیم ترین و محبوب ترین و در عین حال رایج ترین نوع ادبی در میان ملت ها کدام گزینه است؟ (گزینه ۲)

۱)طنز ۲)داستان ۳)نمایش  نامه  ۴)کمدی

املای کدام کلمه با توجه به معنی آن غلط است؟ (گزینه ۴)

۱)اقتضا:  مطالبه کردن ۲)اقتسام: بخش کردن ۳)اقتصاد: میانه روی کردن  ۴)اقتسار: بسنده کردن

کدام گزینه معادل اسفند ماه است؟ (گزینه  ۴)

۱)اسد ۲)میزان ۳)سنبله ۴)حوث

عبارت :  چون لاشه در کعبش دمی فربه نماید وصف چه کسانی است؟ (گزینه ۱)

۱)احمق ها ۲) بی باکان ۳) ترسوها ۴)ستم دیدگان

علی حده یعنی چی؟ (گزینه ۳)

۱)غیر از ۲) با هم ۳) جداگانه ۴)همواره

«علی امد» چه نوع جمله ای است؟ (گزینه  ۲)

۱)مرکب ۲)ساده ۳)ناقص ۴)گذرا

در کدام گزینه جناس هست؟ (گزینه  ۴)

۱)حلیمی کن ز کمتر کس فرو بر ۲) نیرزد عسل جام من زخم  نیش

۳)مشو غره بر حسن گفتار خویش       ۴)زیر دریا خوشتر آیاد یا زبر

منیف یعنی چی؟ (گزینه ۳)

۱)خوشبو ۲) پست ۳) بلند ۴) سودمند

کدام ترکیب غلط املایی دارد؟ (گزینه  ۲)

۱)قیافه ای عبوس ۲) اذهار و شکوفه ها ۳) ریاحین و گل  ها ۴)غواصان رزمنده

سماع را چه کند جسمانی یعنی چی؟ (گزینه  ۴)

۱)سماع برای تن پروان است

۲)سماع به درد جسم نمی خورد

۳)سماع جسم را مفید است

۴)تن پروری به سماع نیاز ندارد

معنی  کدامیک از کلمات زیر درست است؟ (گزینه  ۲)

۱)خدشه: معیوب ۲)نغز:  شکستن ۳)انگشت:  زغال  ۴) و ثیقه:مطمئن

بزرگ ترین قهرمان کتاب بینوایان که مدت ۱۹ سال در زندان به سر برده بود کیست؟ (گزینه ۳)

۱)تناردیه ۲)ژاور ۳)ژان وال ژان ۴)کوزت

کدام یک از این جملات از لحاظ نگارشی صحیح است؟     (گزینه  ۱)

۱)او مدتی در دانشگاه تحصیل کرد و سپس به سربازی رفت

۲)او مدتی در دانشگاه تحصیل کرد و سپس به سربازی خواهد رفت

۳)او مدتی در دانشگاه تحصیل کرد و سپس به سربازی رفت

۴)او مدتی در دانشگاه تحصیل کرده و سپس به سربازی  می رود.

شهرت عمده عبید زاکانی در چیست؟ (گزینه ۲)

۱)قصیده ۲)طنز ۳)مدح ۴)هجو

استنساخ از قرآن کریم فزونی یافت یعنی چی؟ (گزینه  ۲)

۱)نوشته های زیادی بر اساس قرآن کریم پیدا شد

۲)رونوسی از قرآن کریم رونق یافت

۳)نسخه های قرآن کریم گران تر شد

۴)نسخه برداری به  خاطر قرآن کریم رونق  یافت

اثر  منثور مولانا جلال الدین رومی کدام گزینه است  (گزینه ۱)

۱)فیه مافیه ۲)مثنوی معنوی ۳)دیوان شمس ۴)طریق التحقیق

بشریتی در حسین (ع) پدیدار آمد  یعنی چی ؟ (گزینه  ۴)

۱)انسانیت ۲)ترحم ۳)آرامش ۴)خشم

«  فعل معین» در کدام گزینه به قرینه لفظی حذف شده است؟     (گزینه  ۱)

۱)فصلی خواهم نبشت و پس به سر  قصد شد

۲)چرخ ار  چه رفیع،  خاک  پایت

۳)به  نام او که فرمان ها روان از  نام  او

۴)مرغ هوا را نصیب  و ماهی دریا

کدام بیت ایهام دارد؟ (گزینه ۳)

۱)ای صاحب کرامت شکرانه سلامت  روزی تفقدی کن درویش بینوا را

۲)بد نامی حیات دو روزی نبود بیش     آن هم  با کلمی با توچه گویم چه سان گذشت

۳)امید هست که روی ملال در نکشد    از این سخن که گلستان نه جای دلتنگی است

۴)آرامش دو گیتی تفسیر این دو حرف است       با دوستان مروت با دشمنان مدارا

املای کلمات در همه گزینه ها به جز گزینه .. . . با توجه به معنی مقابل آن  صحیح  است؟ (گزینه ۱)

۱)بحیمه:  چارپا   ۲)امل: آرزو   ۳)هور:  خورشید ۴)ینبوع: سرچشمه

مدیرمسئول  روزنامه صور اسرافیل  که بود؟ (گزینه ۳)

۱)علی  اکبر دهخدا ۲)ملک الشعرای بهار ۳) میرزا جهانگیر خان ۴)زین العابدین مراغه ای

کدام گزینه درام را تعریف می کند؟ (گزینه ۱)

۱)نمایشی  آمیخته از کمدی و تراژدی ۲)حداکثر دارای ۴۰۰۰ کلمه   ۳)تقلیدی  از زندگی افراد پست جامعه ۴)نمایش غم انگیز

در  عبارت : این افلاک را بر پای داشت و این املاک را بر جای  داشت، کدام صنعت ادبی وجود دارد؟ (گزینه  ۲)

۱)تضمین   ۲)ترصیع ۳)تشبیه ۴)  آدم  نمایی

هر دو معنی  کلمات داده شده در همه گزینه ها به جز گزینه  …..درست است؟  (گزینه  ۱)

۱)طلیعه: پیشرو،  شباهنگ ۲)شنگ:  ظریف ، شیرین رفتار  ۳) اندیشیدن: ترسیدن ، ملاحظه کردن ۴)وضیع:  فرومایه، کوچک

«مهر» در بیت زیر به چه معنی است؟ (گزینه ۳)

خداوند کیهان و گردان سپهر   فروزنده ماه و ناهید و مهر

۱)محبت ۲)عشق ۳)خورشید ۴)مهرگان

درباره رودگی همه گزینه به جز گزینه  . ….. درست است. (گزینه ۳)

۱)به قولی کور مادر زاد بود ۲)در انواع شعر فارسی دست داشته است ۳)در قرن  ۵ می زیست ۴)کلیه و دمنه را به نظم در آورد.

کتاب  الایام اثر کیست و موضوع آن چیست؟ (گزینه  ۱)

۱)دکتر طه حسین- زندگی نامه  ۲)محمود درویش-سفرنامه  ۳)دکتر طه حسین – تایخ ۴)کمال خجندی-شعر

مفهوم کتابی  همه  گزینه ها به جز گزینه . .. . درست است (گزینه۱)

۱)نان به نرخ  روز خوردن: تلاش  گری

۲)چند مرده حلاج بودن : توانگری

۳)چشم به دست و دهان دیگری بودن: از خود اراده نداشتن

۴)خر کریم  را نعل کردن: رشوه  دادن

کدام گزینه  مفهوم این بیت را در بر دارد؟ (گزینه  ۱)

تا ساغرم ز یاده  وصل  تو شد تهی  باشد ز زهر هجر تو لبریز ساغرم

۱)بی شراب وصلت  کام جانم  تلخ  است

۲)بی تو شراب وصالم زهر است

۳)پیمانه ام از شراب وصال دیگران گوارا تر است

۴)زهر  دوری تو از شراب وصال دیگران گوارا تر است

در بیت «محبوس شدم نمی دانم،دانم  که نه دزدم و نه عیارم»، شاعر چه مطبی را در مورد خود بیان می کند؟ (گزینه ۴)

۱)عیار بودن ۲)دزد بودن ۳)دانا بودن   ۴)بی گناه بودن

نمونه ای از ادبیات نمایشی به شیوه ایرانی کدام گزینه است؟ (گزینه ۴)

۱)تاثر ۲)تعزیه ۳)شعر ۴)داستان

هنوز نیک و بد زندگی به دفتر عمر/نخوانده ای  و به چشم تو راه و چاه یکی است. یعنی چی؟ (گزینه ۳)

۱)بی پروایی ۲)بی سوادی ۳)بی تجربه ای ۴)بی مسئولیتی

 کدام گزینه غلط املایی دارد؟  (گزینه ۱)

۱)مرحم دل مجروح ۲)مقبره الشعرا  ۳)کشت صیفی ۴)نگران شدن

«نفس به شماره افتادن» کنایه از چیست؟ (گزینه ۳)

۱)خسته شدن ۲)ترسیدن ۳)احتضار  ۴)نگران شدن

لهیب  یعنی چی؟ (گزینه  ۲)

۱)شکوه ۲)زبانه آتش  ۳)فریاد زدن ۴)وحشت

گرته بردای یعنی چی (گزینه  ۳)

۱)با دوربین عکاسی از چیزی عکس گرفتن  ۲)با رنگ چیزی را نقاشی کردن  ۳)با خاک زغال تصویر چیزی را کشیدن ۴)با قلم مو نقاشی کردن

منظومه حمله  حیدری شرح چه  جریانی است؟ (گزینه  ۲)

۱)شرح زندگی و جنگ های ائمه  اطهار  (ع)

۲)شرح زندگی و جنگ های پیامبر (ص) و حضرت علی (ع)

۳)شرح حمله امام حسین (ع) در کربلا

۴)شرح  حملات سپاه اسلام به بلاد کفر

املای کلمات همه گزینه ها به جز دیگری . . . . صحیح است؟ (گزینه  ۳)

۱)صولت: حمله ۲)فسحت: فراخی  ۳)مصوبه: پاداش   ۴)مزخرف: آراسته شده

بیت: رها کرد زو دست و امد به دشت/ چو شیری که بر پیش آهو گذشت بر کدام گزینه ها تاکید دارد؟ (گزینه ۲)

۱)ترس ۲)غرور ۳)غم و اندوه ۴)نگرانی

از لحاظ نگارش فارسی، همه گزینه ها جز گزینه  ……درست است (گزینه  ۳)

۱)هر  کدام از مهمانان  که وارد شد، در جایش  نشست

۲)هر یک از مهمانان که وارد شدند، در جایشان نشستند

۳)هر یک وارد شد، سرجایش نشست

۴)هریک وارد شد، سرجایش نشست

کدام کلمه از لحاظ زبان و نگارش نادرست است؟ (گزینه ۳)

۱)بدایع ۲)اوزان ۳) پاکات  ۴) مفاهیم

در  بیت چو شیرینی از من به در می رود / چو فرهادم آتش به سر می رود ، چو در مصراع اول و دوم به ترتیب چگونه است؟ (گزینه ۴)

۱)اضافه-اضافه ۲) اضافه – ربط  ۳)ربط – ربط ۴) ربط- اضافه

کلبه را طلبه عطار دیدم یعنی  چی ؟ (گزینه ۴)

۱)در هم و برهم ۲)  مرتب و منظم ۳) کوجک و حقیر ۴)معطر و خوشبو

مولوی پس از درگذشت پدرش  نزد چه کسی تحصیلات خود را ادامه  داد؟ (گزینه  ۲)

۱)صلاح الدین زرکوب  ۲)برهان الدین محقق ترمذی ۲) حسان الدین چلپی ۴)شمس تبریزی

از لحاظ نگارش، همه گزینه ها جز گزینه ……..درست است؟ (گزینه  ۳)

۱)این نویسنده از شهرت جهانی برخوردار است

۲)این خانه از چشم انداز زیبایی برخوردار  است

۳)آتش توپخانه از شدت بیشتری برخوردار است

۴) پدرم از سلامت روحی و جسمی برخوردار است

کدام گزینه از لحاظ نگارش بدون اشکال است؟ (گزینه  ۳)

۱)استاد گرام ۲)خانم مدیره ۳)  مدینه‌ی منوره ۴)دایگاه سیه معجران

خرده ی مینا در عبارت: . . . .. گفتی که خرده مینا بر خاکش ریخته اند و عقد ثریا از تاکش آویخته، دارای چه صنعتی است؟  (گزینه ۲)

۱)جناس ۲)استعاره ۳)تمثیل  ۴)تشبیه

کدام شاعر یا نویسنده در نوشته های خود: عفت قلم را رعایت کرده؟ (گزینه  ۳)

۱)سوزنی سمرقندی ۲)انوی ۳)بیهقی ۴)خاقانی

در مصراع غریبی که رنج آرش دهر پیش، فاعل و مفعول به ترتیب عبارتند از: (گزینه۳)

۱)رنج، دهر ۲)دهر، پیش   ۳)دهر، رنج   ۴)غریب ، دهر

با توجه به بیت نکته ای کان جست ناگه از زبان/ همچون تیری دان که جست از آن کمان، کدام گزینه درست است؟ (گزینه ۱)

۱)کمان و زبان: کلمات قافیه،   ۲)جست: ردیف   ۳)از زبان  و کمان: کلمات قافیه    ۴) از ردیف

مفهوم  کارد به استخوان رسیدن چیست؟ (گزینه ۲)

۱)کشته شدن ۲)در نهایت سختی افتادن  ۳)لاغر شدن   ۴) مورد حمله قرار گرفتن

در مصراع باغ ارم سقر شدی بی تو به سر  نمی شود، سفر یعنی : (گزینه ۲)

۱)بهشت ۲)دوزخ ۲)  برزخ ۴)قیامت

در عبارت زیر کلمه پرداخته اند، چه نوعی فعلی است؟ (گزینه ۳)

گروهی در مزیت معنی  بر لفظ به مبالغه پرداخته اند.

۱)مضارع اخباری ۲)ماضی استمراری ۳)ماضی نقلی ۴)ماضی ساده

انوری ابیوردی در سرودن  چه  نوع شعری استاد بود؟ (گزینه  ۴)

۱)رباعی ۲)غزل ۳)مثنوی ۴) قصیده

در مصراع چارپایی برو کتابی چند، سعدی به کدام ماخذ اشاره دارد؟ (گزینه ۲)

۱)مثل ۲)قرآن ۳)حدیث  ۴)حکایات مردمی

درباره سبک خراسانی، همه گزینه به جز گزینه ……درست است؟(گزینه  ۱)

۱)لغات و ترکیب عربی در اشعار این دوره بیش  از حد رونق  است.

۲)سخنان گویندگان این دوره ساده و بی پیرایه است

۳)گویندگان،  مقصود خود را بیشتر با کلمات فارسی  ادا می کنند

۴)اشعار این دوره به  واقعیت بسیار نزدیک است.

خواجه نظام الملک از وزیران کدام سلسله است؟

۱)آل بویه ۲)غزنویان ۳)سلجوقیان ۴)آل  زیار

همراه گرامی

اگر برای ارتقا دانش و اطلاعات خود در درس زبان و ادبیات فارسی، نیاز به منبع دارید یا با منبعی آشنا هستید، مراتب را از طریق بخش کامنت با ما به اشتراک بگذارید.  هر سوالی درباره استخدام در آموزش و پرورش دارید، از روابط عمومی سازمان امور اداری  واستخدامی، سازمان سنجش و هم چنین وزارت آموزش و پرورش سوال کنید.

asrshahrvand.com

asrshahrvand.com .

نفس

فردوسی .

فردوسی .

ناصرخسرو.

خاقانی .

خاقانی .

خاقانی .

نظامی .

نظامی .

نظامی .

سعدی .

اوحدی .

صائب .

؟

نظامی .

نظامی .

نظامی .

نظامی .

فردوسی .

نظامی .

خاقانی .

خاقانی (دیوان چ دکتر سجادی ص 124).

خاقانی .

اوحدی .

سنائی .

سنائی .

خاقانی .

سعدی .

سعدی .

حافظ.

حافظ.

ملاطغرا (از آنندراج ).

نظامی .

امیرخسرو (از آنندراج ).

سعدی .

نظامی .

نظامی .

سعدی .

؟

نظامی .

سعدی .

فردوسی .

سعدی .

نظامی .

خاقانی .

نظامی .

خاقانی .

اوحدی .

(اوحدی ).

www.parsi.wiki

www.parsi.wiki .

 

 

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب

مطالب تصادفی