دسته‌بندی‌ها

  • منتشر شده در شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
اهداف شرکت های تعاونی مطالعات هشتم

اهداف شرکت های تعاونی مطالعات هشتم

سوال وجواب درس های کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم (درس دوم)

سوالات درس  2                           

1-آیا تعاون وهمکاری محدود به مکان خاصی می شود؟

تعاون، تنها به خانه و مدرسه و محلّه، محدود نمیشود. گاهی افرادنیکوکار در سطح  جامعه به صورت فردی و گاهیبه صورت گروهی به دیگران یاری می رسانند و کمک  میکنند

2-انفاق به چه معناست؟

افراد از طریق بخششمال، علم، تواناییها، و زمان عمر خود بهکسانی که نیازمند هستند،  

یاری م یرسانند. به این بخشش «انفاق » میگویند 

3- نمونه هایی از سازمان های  مردم نهاد   و موسسات خیریه را که با هدف کمک به نیازمندان فعالیت می کند را نام ببرید:

 انجمنهای حمایت از بیماران خاص، انجمنهای نگهداری از معلولین و سالمندان، درمانگا ههای خیریه، مؤسسات نگهداری و حمایت از ایتام و خیّرین مدرس هساز و کتابخانه ساز

4- وقف به چه معناست؟

از دیرباز افراد نیکوکار بناهایی مانند مدرسه علمیه، پل، کاروانسرا،آبانبار و حمام عمومی  می ساختند تا مردم بتوانند از آنها استفاده کنند.گاهی نیز دستور  میدادند از منافع و  درآمدی که از فعّالیتی در یک مکان حاصل  میشود مثلاً از زمین کشاورزی یا کارگاه تولیدی، به افراد نیازمند کمک شود.

5- به کدام داراییها و اموال موقوفات گفته می شود؟

به اموال و داراییهایی که وقف میشود، موقوفات میگویند و کسی حق تصرف در آنها را ندارد یعنی تا ابد باید به همان صورت که  واقف  معین نموده است، استفاده شود.

6- شرکتهای تعاونی چگونه تشکیل می شود؟

هرگاه گروهی از مردم برای رفع نیازهای معیشتی و شغلی خود دورهم جمع شوند و بر طبق قانون تعاونیها، در فعّالیتی سرمایه گذاری وهمکاری کنند و در سود و زیان آن شریک شوند، در واقع یک شرکتتعاونی، تأسیس

 کرده اند و هر یک از آنها را عضو شرکت تعاونی مینامند.

7- ویژگیهای شرکتهای تعاونی چیست؟

٭ براساس قانون، هر شرکت تعاونی حداقل با 7 عضو، رسمیت پیدامیکند. اعضا  از بین خود هیئت مدیره ای را

انتخاب  میکنند. همه اعضای شرکت تعاونی در تصمیم گیر یهامشارکت می کنند و رأی  میدهند.

در تعاونی، همه افراد با هم برابر هستند یعنی هر کس با هر مقدارسرمایه )سهم(  عضو شود، یک حق رأی دارد.

8- تفاوت شرکتهای تعاونی با شرکتهای غیر تعاونی چیست؟

در تعاونی، همه افراد با هم برابر هستند یعنی هر کس با هر مقدارسرمایه ) سهم( عضو شود، یک حق رأی دارد.

در شرکتهای غیرتعاونی، هرکس سرمایه و سهامش بیشتر است،قدرت بیشتری  در تصمیم گیر یها د ا ر د 

9- هدف شرکتهای تعاونی چیست؟

در شرکتهای تعاونی، گروهی از افراد به طور داوطلبانه برای یک هدفمشترک تلاش  میکنند. هدف شرکتهای

تعاونی معمولاً حل مشکلات اقتصادی و ایجاد رفاه و زندگی بهتر برایاعضای آن است  و منافعی نیز که از همکاری و فعّالیت گروهی )جمع(حاصل میشود، به طور عادلانه بین همهٔ اعضا، توزیع میشود.

motaleatejtemaeiraz.blogfa.com

motaleatejtemaeiraz.blogfa.com .

مطالعات اجتماعی (هشتم)

تعاون، تنها به خانه و مدرسه و محلّه، محدود نمیشود. گاهی افرادنیکوکار در سطح جامعه به صورت فردی و گاهی به صورت گروهی به دیگران یاری می رسانند و کمک  میکنند

۲. انفاق به چه معناست؟

افراد از طریق بخششمال، علم، تواناییها، و زمان عمر خود به کسانی که نیازمند هستند،  

یاری می رسانند. به این بخشش «انفاق » میگویند 

۳. نمونه هایی از سازمان های  مردم نهاد   و موسسات خیریه را که با هدف کمک به نیازمندان فعالیت می کند را نام ببرید:

 انجمن های حمایت از بیماران خاص، انجمنهای نگهداری از معلولین و سالمندان، درمانگا ههای خیریه، مؤسسات نگهداری و حمایت از ایتام و خیّرین مدرس هساز و کتابخانه ساز

۴. وقف به چه معناست؟

از دیرباز افراد نیکوکار بناهایی مانند مدرسه علمیه، پل، کاروانسرا،آبانبار و حمام عمومی می ساختند تا مردم بتوانند از آنها استفاده کنند.گاهی نیز دستور  میدادند از منافع و  درآمدی که از فعّالیتی در یک مکان حاصل  میشود مثلاً از زمین کشاورزی یا کارگاه تولیدی، به افراد نیازمند کمک شود.

۵. به کدام دارایی ها و اموال موقوفات گفته می شود؟

به اموال و دارایی هایی که وقف میشود، موقوفات میگویند و کسی حق تصرف در آنها را ندارد یعنی تا ابد باید به همان صورت که  واقف  معین نموده است، استفاده شود.

۶. شرکتهای تعاونی چگونه تشکیل می شود؟

هرگاه گروهی از مردم برای رفع نیازهای معیشتی و شغلی خود دورهم جمع شوند و بر طبق قانون تعاونی ها، در فعّالیتی سرمایه گذاری وهمکاری کنند و در سود و زیان آن شریک شوند، در واقع یک شرکت تعاونی، تأسیس کرده اند و هر یک از آنها را عضو شرکت تعاونی مینامند.

۷. ویژگیهای شرکتهای تعاونی چیست؟

انتخاب  میکنند. همه اعضای شرکت تعاونی در تصمیم گیری هامشارکت می کنند و رأی  میدهند.

در تعاونی، همه افراد با هم برابر هستند یعنی هر کس با هر مقدارسرمایه (سهم) عضو شود، یک حق رأی دارد.

۸. تفاوت شرکتهای تعاونی با شرکتهای غیر تعاونی چیست؟

در تعاونی، همه افراد با هم برابر هستند یعنی هر کس با هر مقدارسرمایه ( سهم) عضو شود، یک حق رأی دارد.

در شرکتهای غیرتعاونی، هرکس سرمایه و سهامش بیشتر است،قدرت بیشتری  در تصمیم گیری ها دارد 

۹. هدف شرکتهای تعاونی چیست؟

در شرکتهای تعاونی، گروهی از افراد به طور داوطلبانه برای یک هدف مشترک تلاش  میکنند. هدف شرکتهای

تعاونی معمولاً حل مشکلات اقتصادی و ایجاد رفاه و زندگی بهتر برای اعضای آن است  و منافعی نیز که از همکاری و فعّالیت گروهی (جمع)حاصل میشود، به طور عادلانه بین همهٔ اعضا، توزیع میشود.

seyedmosavi.blog.ir

seyedmosavi.blog.ir .

 

 

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب

مطالب تصادفی